zajimavosti a rady

--------------------------------------------------------------------------

O nových pravidlech pro provoz RC modelů v EU jsem zde psal krátce poté, co Evropská komise přijala novou směrnici, která se kromě jiných věcí věnuje také regulaci provozu dálkově ovládaných modelů letadel v celé Evropě. Nyní pro vás mám překlad podrobného vysvětlení celé situace, jehož autorem je nadšený modelář a právník Jürgen Lefevere.

Autorem následujícího textu je Jürgen Lefevere. Přeložil (c) Martin Pilný

Souhrn
Ve čtvrtek 28. února 2019 odsouhlasila Evropská unie nová pravidla pro provoz bezpilotních letadel včetně leteckých modelů (s výjimkou létání v hale). Tato pravidla umožňují každému členskému státu Evropské unie, aby se rozhodl pokračovat ve stávajících vnitrostátních pravidlech pro provoz leteckých modelů bez zásadních změn poskytnutím vnitrostátního povolení pro činnosti v rámci leteckomodelářských klubů a sdružení.

Pravidla Evropské unie tudíž umožňují, aby i nadále platila vnitrostátní pravidla pro letecké modelářství, ale toto rozhodnutí musí být učiněno na vnitrostátní úrovni orgány každého členského státu EU. Bez tohoto vnitrostátního povolení budou piloti létat v souladu s pravidly platnými pro celou EU pro bezpilotní letadla v rámci “otevřené kategorie”. Tato pravidla obsahují celou řadu přísných omezení. Nová pravidla EU budou zveřejněna 1.6.2019 a v platnost vstoupí 1.6.2020.

Pozadí
V průběhu diskuzí o návrhu nových pravidel se řada evropských modelářských svazů usilovně snažila o získání liberálního souboru pravidel pro provoz leteckých modelů. Již na počátku jednání bylo bohužel zřejmé, že drtivá většina členských států EU i Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) usilují o prosazení přísného souboru pravidel, včetně požadavků na výškové omezení 120 metrů, školení a zkoušky. Bylo také jasné, že tato pravidla nebudou brát v úvahu požadavky leteckého modelářství a že nebyla podpora liberálního režimu pro letecké modeláře v celé EU.

Nicméně tlak ze strany Evropského parlamentu vedl členské státy a EASA k otevření samostatné výjimky, která by umožnila pokračování leteckomodelářských aktivit v rámci klubů a sdružení v souladu se stávajícími vnitrostátními pravidly s ohledem na jejich spolehlivé výsledky v oblasti bezpečnosti.

Během posledních několika měsíců se leteckomodelářským svazům podařilo dosáhnout důležitých změn v návrhu pravidel, které zohledňovaly naše obavy. Pravidla takzvané “otevřené kategorie”, ačkoli jsou stále velmi restriktivní, byla poněkud zmírněna, aby vyhovovala svahovému létání. Ještě důležitějším bylo, že výjimka pro leteckomodelářské akitivity v rámci klubů a sdružení byla významně rozšířena. Výsledkem je, že tato výjimka nyní umožňuje každému členskému státu, aby při uplatňování právních předpisů pokračoval ve svých stávajících pravidlech pro provozování leteckých modelů bez větších změn. Zda a do jaké míry to tak bude, je nyní na vnitrostátních orgánech.

Švýcarská leteckomodelářská federace (SMV) je již v kontaktu se švýcarskými úřady (Federální úřad pro civilní letectví - FOCA) a spolupracuje s nimi, aby pomohl zajistit, že současný liberální režim zůstane v platnosti bez větších změn i v budoucnu. Podobné přípravné činnosti probíhají také v řadě členských států EU.

Výjimka pro “činnosti v rámci modelářských klubů a sdružení”
Výjimka pro “činnosti v rámci modelářských klubů a sdružení” (Článek 16) umožňuje vnitrostátním orgánům, na základě žádosti klubu nebo sdružení, vydat povolení, které stanoví podmínky pro provoz leteckých modelů v rámci těchto klubů a sdružení. Udělení tohoto povolení může být rozhodnuto na základě národních předpisů. Jediným požadavkem Evropské Unie je, aby všichni piloti modelů těžších než 250g byli registrováni v národním registru, který je propojený s ostatními registry napříč EU. Důležité je, že tato pravidla nyní umožňují modelářským klubům a sdružením splnit tento požadavek jménem svých členů. To znamená, že členové tak mohou automaticky získat registraci prostřednictvím svých klubů nebo sdružení, čímž mohou předejít další zátěži pro své členy. Tato registrace je platná na celém území EU. Pokud chce pilot se svým modelem létat v jiné členské zemi EU, nepotřebuje žádnou další registraci. Registrační číslo musí být viditelně umístěno na modelu. Velikost a umístění registračního štítku bude pravděpodobně podléhat dalším pokynům EASA.

Legislativa nepředepisuje žádné další požadavky a omezení provozu leteckých modelů s tímto povolením. To znamená, že vnitrostátní orgány se mohou rozhodnout, že v rámci tohoto povolení budou pokračovat ve stávajících vnitrostátních předpisech.

Dalším důležitým bodem je rozsah pojmu “činnosti v rámci klubů a sdružení”. Modelářské kluby a sdružení musí zajistit, aby se povolení vztahovalo přinejmenším na všechny jejich členy a hostující piloty. Měly by také zajistit, aby se netýkalo jen létání na vyhrazených letištích, ale i všech ostatních míst, kde jejich členové mohou v současné době lítat se svými modely. Leteckomodelářské kluby a sdružení by také měly zvážit, zda budou vyžadovat uplatnění povolení i u pilotů, kteří nejsou jejich členy ani hosty.

Pravidla pro činnosti mimo rámec modelářských klubů a spolků (”otevřená kategorie”)
Nová pravidla budou mít velký dopad na činnosti mimo rámec modelářských klubů a sdružení, nebo na země, které se rozhodnout tyto činnosti z pravidel nevyloučit. Pravidla pro tuto takzvanou “otevřenou kategorii” byla většinou sepsána pro typické “drony” a ne pro modely letadel. Nicméně řada našich připomínek byla vzata v úvahu. V důsledku toho tato pravidla “otevřené kategorie” nabízejí příležitost pro piloty leteckých modelů v členských státech EU, ve kterých nyní platí velmi restriktivní režim. Pro země, které mají v současné době liberální režim pro provoz leteckých modelů (například Německo a Švýcarsko), by létání v otevřené kategorii představovalo vážné (a pro mnohé nepřijatelné) omezení a veškeré úsilí by tedy mělo být vynaloženo pro zachování současného volnějšího režimu dle výše uvedeného povolení.

Požadavky otevřené kategorie jsou velmi složité a závisí na hmotnosti modelu a místě, kde je provozován. V souhrnu se jedná a následující požadavky:

* Váhové omezení 25kg

* Létání pouze na dohled a v bezpečné vzdálenosti od lidí. Nelétání nad skupinami lidí.

Létání na svahu

* Maximální vzdálenost 120 metrů od nejbližšího bodu zemského povrchu., nebo, díky našemu úsilí, výškový limit 120 metrů nad pilotem pro větroně s hmotností do 10kg (což umožnuje omezenou formu létání na svahu v rámci otevřené kategorie).

* Minimální požadovaný věk 16 roků, který může daný stát snížit až na 12 roků, s možností jeho dalšího snížení při létání pod dohledem pilota ve věku nejméně 16 let.

* Všichni piloti provozující modely jejichž váha přesahuje 250 gramů, musí být registrováni a číslo registrace musí být viditelně umístěno na modelu.

* Všichni piloti budou muset absolvovat online vzdělávací kurz teoretických znalostí a úspěšně složit online zkoušku (platnou po dobu pěti let).

Kromě toho EU zavádí řadu požadavků na certifikaci a prodej bezpilotních letadel. Nebudou se však vztahovat na letecké modely, které jsou “soukromě postavené” (definováno jako “sestaveny, nebo vyrobeny pro stavitelovo osobní užití”, netýká se UAS (bezpilotních leteckých systémů) uvedených na trh jako stavebnice připravená k sestavení.

Časový harmonogram pro uplatňování nových pravidel
Očekává se, že nová pravidla budou publikována v Úředním věstníku Evropské unie 1.6.2019. Platit začnou od 1. června 2020 a od tohoto data bude povinná registrace modelů. Povolení pokračovat v létání v rámci klubů a sdružení bude třeba zajistit do poloviny roku 2022. Do té doby můžeme i nadále létat pod stávajícími vnitrostátními právními předpisy.

Předpokládá se, že Švýcarsko, které není členem EU, přijme pravidla do roku 2020. Přesné datum bude stanoveno prostřednictvím implementačního procesu pro Švýcarsko.

Co musíme nyní udělat?
Poté, co byla nyní nová legislativa EU odsouhlasena, vrací se úsilí zpět na národní úroveň. Modelářské kluby a sdružení v každém členském státě EU, které si přejí získat povolení s flexibilnějšími pravidly pro provozování leteckých modelů, se musí připravit na žádost o takové povolení. K tomu je doporučeno, aby tyto kluby a sdružení úzce spolupracovaly na národní úrovni, aby připravily společný seznam bodů, kterých chtějí dosáhnout při vyjednávání s jejich úřady. Kromě toho se důrazně doporučuje, aby kluby a sdružení co nejdříve kontaktovaly své úřady, aby mohly začít připravovat půdu pro povolení, které vyhovuje jejich potřebám. V této souvislosti je také užitečné, aby si vaše kluby a sdružení vyměňovaly informace na evropské úrovni. Tím, že se modelářské kluby a sdružení budou během následujících let zabývat stejnými otázkami, můžeme se z toho hodně naučit a být si vzájemně nápomocni při dosahování nejliberálnějšího možného režimu na národní úrovni. Taková výměna může probíhat například prostřednictvím Evropské unie pro letecké modelářství (EMFU).

Je důležité zdůraznit, že lhůty pro provedení nových právních předpisů vyžadují, aby povolení pro kluby a sdružení byla vydána do tří let od chvíle, kdy nová legislativa vstoupí v platnost (čili nejpozději do 1. června 2022). Není-li uděleno žádné vnitrostátní povolení, potom všechny letecké modely budou automaticky spadat pod pravidla “otevřené kategorie” shrnutá výše. Je potřeba také zdůraznit, že lhůta pro provedení registračního požadavku je ještě kratší a to do 1. června 2020. To znamená, že pokud kluby a sdružení chtějí zaregistrovat členy svým jménem, místo aby vyžadovaly, aby se každý člen zaregistroval sám, způsoby této registrace musí být odsouhlaseny s vnitrostátními úřady před 1. červnem 2020.

Autorem tohoto textu je Jürgen Lefevere (původní příspěvek v angličitě), letecký modelář s vášní pro velké makety větroňů. Je také právníkem s více než 25 letou praxí v oblasti evropského práva a přednáší na univerzitách po celé Evropě. Tento příspěvek nepředstavuje názory žádných orgánů EU ani SMV. Autor nezodpovídá za případné chyby v analýze.

-----------------------------------------------------------------

   Baterie - napěťové hodnoty

 
LiPo
Lion
LiFe
LiHv
NiCD
NiMH
Pb
Nominální
napětí na článek
3,7V
3,6 V
 
3,3 V
 
3,7 V
1,2 V
1,2 V
2,0 V
Max nabíjecí
napětí na článek
4,2V
 
4,1 V
 
3,6 V
4,35V
1,5 V
1,5 V
dle typu
Max. vybití
3,0V
 
3,0 V
 
3,3 V
 
3,1 V
0,8 V
1,0 V
1,8 V
Skladovací
napětí na článek
3,8V
 
3,7 V
 
2,8 V
 
3,1 V
 
plně vybitý
plně nabitý
plně nabitý

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

                   12 zásad bezpečného používání

1. Pozor na zkrat u jednotlivých článků i sad - požívejte konektory s bezpečně izolovanými kontakty, nenechávejte jednotlivé články jen tak povalovat - např. v zásuvce, kde je může zkratovat volně „poletující“ šroubovák.
2. Li-poly akumulátory nepatří do rukou dětem, ani osobám, které si nepřečetly nebo nejsou ochotny dodržovat tento návod.
3. Chraňte články před mechanickým poškozením - vytržení elektrod, propíchnutí. Mohlo by přitom dojít k vnitřnímu zkratu s výše popsanými následky (exploze, požár).
4. Nepropichujte ani „nafouknuté“ články - nafouknutí je známkou vnitřního poškození a článek by se mohl po propíchnutí proměnit v plamenomet.
5. Při nabíjení se nejprve dvakrát přesvědčete, že jste správně nastavili parametry nabíjení (počet článků, nabíjecí proud).
6. Nepoužívejte programy s automatickým nastavením parametrů.
7. Nabíjený akumulátor umístěte na nehořlavou podložku. V blízkosti se nesmějí nacházet hořlavé předměty nebo kapaliny.
8. Při nabíjení neponechávejte akumulátory bez dozoru.
9. Akumulátory nenabíjejte uvnitř automobilu (je to hořlavý předmět!)
10. Pravidelně kontrolujte napětí na jednotlivých článcích sady zvláště v paralelním zapojení, nemělo by se lišit o více než 0,01 V.
11. Po havárii vyjměte články z modelu, odložte je na bezpečné místo a po několik hodin z bezpečného odstupu sledujte.
12. Před definitivním vyhozením článek zcela vybijte ponořením na 12 hodin do nádoby se slanou vodou.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Použití motorů v modelech

Doporučené vrtule APC 

Typ motoru

TRENÉR

AKROBAT

3D

Typ motoru

2 Lixx

3 Lixx

4 Lixx

5 Lixx

6 Lixx

10 Lixx

BL1806/xx

260 g

240 g

180 g

BL1806/xx

8x4 E

7x5 E

 

 

 

 

BL1812/xx

430 g

380 g

220 g

BL1812/xx

8x4 E

6x5,5 E

 

 

 

 

BL2205/xx

350 g

320 g

230 g

BL2205/xx

8x6 SF

 

 

 

 

 

BL2210/25

480 g

400 g

350 g

BL2210/25

8x6 E 

7x6 E

 

 

 

 

BL2210/30

600 g

500 g

420 g

BL2210/30

9x5,5 SF 

9x4,7 SF

 

 

 

 

BL2215/20

1000 g

800 g

600 g

BL2215/20

 10x5,5 SF

10x4,7 SF

 

 

 

 

BL2215/25

800 g

600 g

500 g

BL2215/25

 10x5,5 SF

10x4,7 SF

 

 

 

 

BL2220/07

1300 g

1100 g

900 g

BL2220/07

11x3,8 SF 

10x4,7 SF

 

 

 

 

BL2220/10

1200 g

1000 g

800 g

BL2220/10

12x6 SF 

11x7 SF

 

 

 

 

BL2810/xx

1100 g

900 g

750 g

BL2810/xx

 

11x3,8 SF

11x7 E

 

 

 

BL2815/xx

1700 g

1500 g

1100 g

BL2815/xx

 

11x5,5 SF

11x7 E

 

 

 

BL2820/xx

2300 g

2200 g

1500 g

BL2820/xx

 

 

12x6 E

 

 

 

BL2826/xx

2800 g

2600 g

1800 g

BL2826/xx

 

 

12x8 E

 

 

 

BL2832/xx

3100 g

2700g

1900 g

BL2832/xx

 

 

13x6,5 E

 

 

 

BL3526/04

3000 g

2600 g

1900 g

BL3526/04

 

 

 

14x8 E

 

 

BL3526/05

2800 g

2400 g

1700 g

BL3526/05

 

 

 

14x8 E

 

 

BL4020/xx

4500 g

3600 g

2600 g

BL4020/xx

 

 

 

14x7 SF

13x8 E

 

BL4030/xx

5500 g

4000 g

3000 g

BL4030/xx

 

 

 

14x7 SF

13x11 E

 

BL5335/xx

10 000 g

7500 g

5000 g

BL5335/xx

 

 

 

 

 

20x10 E

BL5345/xx

12 000 g

9000 g

7000 g

BL5345/xx

 

 

 

 

 

22x10 E

CF2205/xx

300 g

260 g

220 g

CF2205/xx

7x4 SF

 

 

 

 

 

CF2210/xx

600 g

500 g

450 g

CF 2210/xx

10x4,7 SF

7x6 E

 

 

 

 

CF2805/xx

413 g

310 g

270 g

CF2805/xx

7x4 SF

 

 

 

 

 

CF2812/xx

690 g

540 g

400 g

CF2812/xx

7x4 SF

7x6 SF

 

 

 

 

CF2822/xx

740 g

600 g

500 g

CF2822/xx

 

10x4,7 SF

 

 

 

 

GF2205/xx

300 g

250 g

200 g

GF2205/xx

7x4 SF

 

 

 

 

 

GF2210/xx

550 g

480 g

400 g

GF2210/xx

9x4,7 SF

7x6 E

 

 

 

 

GT2203/xx

300 g

260 g

220 g

GT2203/xx

8x4 E

 

 

 

 

 

GT2205/22

500 g

410 g

370 g

GT2205/22

8x4 E

8x4 E

 

 

 

 

GT2205/33

500 g

400 g

370 g

GT2205/33

8x4,7 SF

8x4,7 SF

 

 

 

 

GT2210/09

800 g

720 g

630 g

GT2210/09

9x4,7 SF

8x4E

 

 

 

 

GT2210/13

800 g

710 g

620 g

GT2210/13

9x4,7 SF

8x6 E

 

 

 

 

GT2215/09

1100 g

950 g

850 g

GT2215/09

10x6 SF

10x4,7 SF

 

 

 

 

GT2215/12

1100 g

930 g

830 g

GT2215/12

 

10x4,7 SF

 

 

 

 

GT2218/09

1200 g

1050 g

900 g

GT2218/09

10x6SF

10x4,7 SF

 

 

 

 

GT2218/11

1200 g

1030 g

900 g

GT2218/11

11x6 SF

11x4,7 SF

 

 

 

 

GT2812/05

1400 g

1200 g

1000 g

GT2812/05

10x5 E

8x4E

 

 

 

 

GT2812/10

1400 g

1200 g

1000 g

GT2812/10

 

12x6 E

 

 

 

 

GT2815/05

1800 g

1600 g

1400 g

GT2815/05

 

9x4,7 SF

 

 

 

 

GT2815/07

1800 g

1550 g

1380 g

GT2815/07

13x6,5E

11x5,5 E

 

 

 

 

GT2820/04

2300 g

2000 g

1800 g

GT2820/04

 

10x5 E

9x4,7 SF

 

 

 

GT2820/07

2280 g

1980 g

1760 g

GT2820/07

 

12x6 E

12x6 E

 

 

 

GT2826/04

3000 g

2600 g

2200 g

GT2826/04

 

11x5,5 E

10x5 E

 

 

 

GT2826/06

3000 g

2500 g

2150 g

GT2826/06

 

 

14x7 E

13x6,5 E

 

 

GT3520/04

3000 g

2700 g

2300 g

GT3520/04

 

11x5,5 E

10x5 E

 

 

 

GT3520/05

3000 g

2650 g

2270 g

GT3520/05

 

 

12x6 E

11x5,5 E

 

 

GT3526/04

3300 g

2900 g

2500 g

GT3526/04

 

 

13x6,5 E

 

 

 

GT3526/05

3300 g

2900 g

2500 g

GT3526/05

 

 

13x7 E

13x7 E

 

 

GT4020/07

4900 g

4100 g

3700 g

GT4020/07

 

 

 

15x8 E

14x7 E

 

GT4020/09

4900 g

4080 g

3700 g

GT4020/09

 

 

 

16x10 E

16x10 E

 

 

 

 

 

 

  © 2020 PS Media s.r.o.   -  powered by redakce-online.cz         
SEO webu sledují SEO nástroje.cz