Letový řád
 LMK Třinec z.s. - letiště Vendryně.

Modelářské RC letiště (sportovní prostor) je na pozemku firmy Agrikop.Plocha je pronajatá
pro provozování RC letiště neziskové organizaci  LMK Třinec ,jehož členové
organizují a řídí modelářský provoz,zodpovídají za dodržení zásad bezpečnosti létání a
dodržení nenarušitelnosti soukromí a majetku obyvatel v blízkém okolí RC letiště.
Kontaktní osoby:1.Richard Polok předseda LMK,tel:602251246
                              2.Ludvík Wylegala , tel:606245217

Parkování vozidel:Parkování vozidel je povoleno s laskavým svolením majitele pozemku
pouze členům LMK a to jenom ve vyhrazeném prostoru.
V případě konání veřejné akce,bude parkování vozidel návštěvníků řešeno ve zvláštním
režimu.Je přísně zakázáno vjíždět vozidly mimo určené plochy a zejména na upravovanou
plochu letiště.
Pravidla pro létání.
1.Na RC letišti mohou létat pouze řádně organizovaní členové LMK, kteří zaplatili
stanovený roční členský příspěvek.K létání je opravňuje průkazka vydaná LMK.
2.Návštěvníci(neorganizovaní v LMK)mohou létat pouze za přítomnosti a se souhlasem
přítomného člena LMK při splnění těchto podmínek:
seznámí se s letovým řádem a budou jej respektovat
budou se řídit pokyny přítomného člena LMK(vedoucího létání),který má právo
vykázat návštěvníka z RC letiště při hrubém porušení letového řádu a projevech
nekolegiality
předloží vedoucímu létání doklad o pojištění provozu modelu
3.Členové LMK mají právo a povinnost organizovat létání tak,aby nebylo ohroženo zdraví
ani majetek zúčastněných lidí a bezpečnost okolních obydlí.
4.Každý modelář,který nepoužívá pásmo 2,4GHz,je povinen ihned po příchodu na letiště
pravdivě informovat přítomné piloty o frekvenci a kanálu,na kterém létá.
5.Každý pilot před startem a zejména před přistáním modelu hlasitě a zřetelně upozorní své
kolegy.
6.Základním pravidlem pro současný let více motorových modelů je povinnost uvědomit
pilota,který právě létá,o zamyšleném startu a požádat jej o souhlas se společným létáním.
7.Udržovaná travnatá plocha je určena pouze pro rolování,vzlet a přistání modelu.Jakákoliv
jiná činnost je na této ploše zakázána.Příprava modelu,seřizování motoru a pozemní zkoušky musí pilot provádět mimo tuto plochu,vždy s ohledem na právě létající piloty a
na případné přihlížející diváky.
8.Při řízení modelu stojí pilot zády k asfaltové komunikaci.Létání se povoluje pouze ve
vyhrazeném prostoru,to je před pilotem.Platí přísný zákaz letání mimo tento prostor -
-zejména vpravo nad obydlí směr obec Vendryně a za sebe nad silnicí a sportovním areálem.
Přísně se zakazuje letání nad diváky,zaparkovanými automobily a stojánkou modelů.
Vyhrazené a zakázané prostory jsou vyznačeny na plánu letiště.
9.Časové omezení provozu:
Modely se spalovacím motorem:    Pondělí až sobota 10,00hod – 17,00hod
Elektrolety a větroně:                      Bez omezení
Tyto časy je nutno bezpodmínečně dodržovat,neplatí pro ně žádná výjimka a to se týká
rovněž zkoušení spalovacích motorů.
10.Pro piloty obřích motorových modelů platí povinnost mít prokazatelně uzavřenou pojistku na škody na majetku a zdraví,způsobených provozem svého modelu.
11.Každý účastník modelářského provozu či návštěvník je povinen udržovat v areálu a okolí RC letiště pořádek,neodhazovat zde jakékoliv odpadky a jinak znečišťovat vyhrazené a okolní plochy.
12.Součástí létového řádu RC letiště,je situační plán s vyznačením:
  -letiště
  -letový prostor
 
 
 
                                                                  LMK Třinec z.s.
 
 
 
 

Ke stažení: STANOVY občasnského sdružení „ LMK Třinec“

 

 

  © 2024 PS Media s.r.o.   -  powered by redakce-online.cz         
SEO webu sledují SEO nástroje.cz